Úloha č. 1

Ich

A
B
C
D

A: sein Peter.

B: bist Peter.

C: ist Peter.

D: bin Peter.

Úloha č. 2

Wie alt

A
B
C
D

A: bist du?

B: bin sie?

C: bin er?

D: ist du?

Úloha č. 3

Wer

A
B
C
D

A: bin er?

B: ist ich?

C: bist du ?

D: ist du?


Úloha č. 4

Was ist richtig?

A
B
C
D

A: Ich heisst Maria.

B: Er heisse Martin.

C: Ich heisse Martin.

D: Sie heisse Maria.

Úloha č. 5

Sie

A
B
C
D

A: Petra heisst.

B: heiss Petra.

C: heisst Petra.

D: heisse Petra.

Úloha č. 6

sechs plus drei ist

A
B
C
D

A: neun

B: elf

C: nein

D: ja


Úloha č. 7

drei mal drei ist

A
B
C
D

A: ein

B: neun

C: nein

D: sechs

Úloha č. 8

drei plus drei ist

A
B
C
D

A: null

B: sechs

C: neun

D: nein