Úloha č. 1

Zásada preukaznosti znamená povinnosť

A
B
C
D

A: zaúčtovať všetky účtovné prípady

B: preukázať oprávnosť fyz. os. na účtovanie

C: zabezpečiť trvanlivosť účtovných zápisov

D: doložiť účtovný prípad účtovným dokladom

Úloha č. 2

Z hľadiska formy uskutočnenia účtovného záznamu môže ísť o:

A
B
C
D

A: technickú formu účtovného záznamu

B: písomnú alebo technickú formu účtovného záznamu

C: písomnú formu účtovného záznamu

D: písomnú, technickú alebo verbálnu formu účtovného záznamu

Úloha č. 3

Podľa miesta vzniku delíme účtovné prípady na:

A
B
C
D

A: podnikové a vnútorné

B: vnútorné a vonkajšie

C: firemné a nefiremné

D: jednotlivé a súhrnné


Úloha č. 4

Podľa počtu dokumentovaných účtovných prípadov:

A
B
C
D

A: jednotlivé a zberné účtovné doklady

B: súhrnné a komplexné účtovné doklady

C: jednotlivé a súhrnné účtovné doklady

D: Rovnaké a odlišné účtovné doklady

Úloha č. 5

Pracovníci učtárne

A
B
C
D

A: by mala preskúmať doklad z vecného hľadiska

B: potvrdzujú obsah účtovného prípadu

C: potvrdzuje čas vydania účtovného dokladu

D: by mali preskúmať doklad z formálneho hľadiska

Úloha č. 6

Účtovné zápisy členíme z dvoch hľadísk:

A
B
C
D

A: časového a formálneho

B: formálneho a predmetného

C: dátumového a predmetného

D: časového a vecného


Úloha č. 7

Tento doklad znamená, že

A
B
C
D

A: p. Hlaváčová kúpila odbornú literatúru na faktúru

B: firma Vital kúpila odbornú literatúru na faktúru

C: p. Hlaváčová vyplatila hotovosť firme Vital

D: firma Vital vyplatila hotovosť p. Hlaváčovej

Úloha č. 8

Tento doklad znamená, že

A
B
C
D

A: firma Drevona zaplatila firme Píla za nakúpenú drevnú hmotu

B: firma Píla predala firme Drevona drevnú hmotu na faktúru

C: firma Drevona predala firme Píla drevnú hmotu na faktúru

D: firma Píla zaplatila firme Drevona za nakúpenú drevnú hmotu

Úloha č. 9

Faktúra

A
B
C
D

A: nie je účtovným dokladom

B: je vnútorný účtovný doklad

C: je interný a zberný účtovný doklad

D: je externý účtovný doklad


Úloha č. 10

V tomto účtovnom doklade je firma Drevona s.r.o. (ktorá tento doklad vystavila)

A
B
C
D

A: dodávateľ

B: fyzická osoba

C: právnická osoba, odberateľ

D: odberateľ

Úloha č. 11

Každý účtovný doklad musíť byť

A
B
C
D

A: zvýraznený

B: očíslovaný

C: označený logom firmy

D: opravený

Úloha č. 12

V Hlavnej knihe robíme účtovné zápisy

A
B
C
D

A: v náhodnom poradí

B: z chronologického hľadiska s ohľadom na vecné hľadisko

C: z časového hľadiska

D: vo vecnom usporiadaní pri zohľadnení časového hľadiska


Úloha č. 13

V hlavnej knihe sa nachádzajú účty:

A
B
C
D

A: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS

B: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, Peňažný denník

C: Pokladničná kniha, účty A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS

D: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS, ZS, KS

Úloha č. 14

V Denníkuzaznamenávame účtovné prípady

A
B
C
D

A: vecne

B: chronologicky

C: podľa závažnosti

D: náhodne