Úloha č. 1

Zásada preukaznosti znamená povinnosť

A
B
C
D

A: doložiť účtovný prípad účtovným dokladom

B: preukázať oprávnosť fyz. os. na účtovanie

C: zabezpečiť trvanlivosť účtovných zápisov

D: zaúčtovať všetky účtovné prípady

Úloha č. 2

Z hľadiska formy uskutočnenia účtovného záznamu môže ísť o:

A
B
C
D

A: písomnú alebo technickú formu účtovného záznamu

B: technickú formu účtovného záznamu

C: písomnú formu účtovného záznamu

D: písomnú, technickú alebo verbálnu formu účtovného záznamu

Úloha č. 3

Podľa miesta vzniku delíme účtovné prípady na:

A
B
C
D

A: vnútorné a vonkajšie

B: podnikové a vnútorné

C: jednotlivé a súhrnné

D: firemné a nefiremné


Úloha č. 4

Podľa počtu dokumentovaných účtovných prípadov:

A
B
C
D

A: súhrnné a komplexné účtovné doklady

B: jednotlivé a zberné účtovné doklady

C: jednotlivé a súhrnné účtovné doklady

D: Rovnaké a odlišné účtovné doklady

Úloha č. 5

Pracovníci učtárne

A
B
C
D

A: by mala preskúmať doklad z vecného hľadiska

B: by mali preskúmať doklad z formálneho hľadiska

C: potvrdzuje čas vydania účtovného dokladu

D: potvrdzujú obsah účtovného prípadu

Úloha č. 6

Účtovné zápisy členíme z dvoch hľadísk:

A
B
C
D

A: formálneho a predmetného

B: časového a formálneho

C: dátumového a predmetného

D: časového a vecného


Úloha č. 7

Tento doklad znamená, že

A
B
C
D

A: p. Hlaváčová vyplatila hotovosť firme Vital

B: firma Vital kúpila odbornú literatúru na faktúru

C: firma Vital vyplatila hotovosť p. Hlaváčovej

D: p. Hlaváčová kúpila odbornú literatúru na faktúru

Úloha č. 8

Tento doklad znamená, že

A
B
C
D

A: firma Píla zaplatila firme Drevona za nakúpenú drevnú hmotu

B: firma Drevona zaplatila firme Píla za nakúpenú drevnú hmotu

C: firma Píla predala firme Drevona drevnú hmotu na faktúru

D: firma Drevona predala firme Píla drevnú hmotu na faktúru

Úloha č. 9

Faktúra

A
B
C
D

A: je vnútorný účtovný doklad

B: je externý účtovný doklad

C: je interný a zberný účtovný doklad

D: nie je účtovným dokladom


Úloha č. 10

V tomto účtovnom doklade je firma Drevona s.r.o. (ktorá tento doklad vystavila)

A
B
C
D

A: fyzická osoba

B: právnická osoba, odberateľ

C: dodávateľ

D: odberateľ

Úloha č. 11

Každý účtovný doklad musíť byť

A
B
C
D

A: očíslovaný

B: opravený

C: označený logom firmy

D: zvýraznený

Úloha č. 12

V Hlavnej knihe robíme účtovné zápisy

A
B
C
D

A: v náhodnom poradí

B: z chronologického hľadiska s ohľadom na vecné hľadisko

C: vo vecnom usporiadaní pri zohľadnení časového hľadiska

D: z časového hľadiska


Úloha č. 13

V hlavnej knihe sa nachádzajú účty:

A
B
C
D

A: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, Peňažný denník

B: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS, ZS, KS

C: Pokladničná kniha, účty A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS

D: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS

Úloha č. 14

V Denníkuzaznamenávame účtovné prípady

A
B
C
D

A: chronologicky

B: vecne

C: náhodne

D: podľa závažnosti