Úloha č. 1

....... Espresso, ...... (Pl.)

A
B
C
D

A: der, s

B: der, 0

C: die, 0

D: die, s

Úloha č. 2

..... Angebot, ..... (Pl.)

A
B
C
D

A: die, en

B: die, e

C: das, en

D: das, e

Úloha č. 3

aufwachsen - Perfekt - welche Form ist nicht korrekt?

A
B
C
D

A: er ist aufgewachsen

B: ihr seid aufgewachsen

C: er hat aufgewachsen

D: ich bin aufgewachsen


Úloha č. 4

bezahlen - Rektion?

A
B
C
D

A: gegen A.

B: fuer A.

C: fuer D.

D: aus D.

Úloha č. 5

wegziehen - welche Form ist nicht korrekt?

A
B
C
D

A: Bist du schon weggezogen?

B: Ihr habt schnell weggezogen.

C: Er ist schon weggezogen.

D: Zieh endlich weg!

Úloha č. 6

..... Schmutz, ..... (Pl.) - ..... Mais, ..... (Pl.) - .... Umwelt, .... (Pl.)

A
B
C
D

A: der, nur Sg. - die Mais, nur Sg. . die. nur Sg.

B: der, nur Sg., - der, nur Sg. - die, nur Sg.

C: der, nur Sg., - der, nur Sg. - die, en

D: der, e, - der, e - die, nur Sg.


Úloha č. 7

.... Sofa, ..... (Pl.) - .... Ort, .... (Pl.) - ..... Einwohner, ... (pl.)

A
B
C
D

A: das, s - der, e - der, -

B: das, s - der, e - der, n

C: die, s - der, e - der, -

D: das, s - das, en - der, -

Úloha č. 8

klar - tolerant - frisch - mehrere

A
B
C
D

A: svieži - tolerantný - jasný - niekoľkí

B: jasný - tolerantnejší - svieži - niekoľkí

C: jasný - tolerantný - svieži - niekoľkí

D: jasnejší - tolerantný - svieži - niekoľkí

Úloha č. 9

Wo sind die Woerter korrekt geschrieben?

A
B
C
D

A: die Posaunne - der Bar - die Provintz - stundenlang

B: die Posaune - der Bar - die Provinz - stundenlang

C: die Posaune - das Bar - die Provinz - stundenland

D: die Posaune - die Bar - die Provinz - stundenlang


Úloha č. 10

jej vlastné auto? (Nominativ)

A
B
C
D

A: ihr eigenen Auto

B: ihr eigenes Auto

C: sein eigenes Auto

D: ihres eigenes Auto

Úloha č. 11

ausreiten - welche Form ist korrekt?

A
B
C
D

A: Hat er auch ausgeritten?

B: Bist du heute schon ausgeritten?

C: Hast du auch ausgereitet?

D: Ich weiss nicht, ob er schon aus reitet.