Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú správne zoradené tvary vyčasovaného slovesa byť-existovať? (1., 2, 3. os. sg. / 1., 2., 3. os. pl)

A
B
C
D

A: seine, bist, sein/seid, sein, seid

B: bin, bist, ist/ seid, sind, seid

C: bin, ist, bist/sind, seid, sind

D: bin, bist, ist/sind, seid, sind

Úloha č. 2

V ktorej možnosti je správne preložená veta: Lenka má 12 rokov a pochádza z Prešova.

A
B
C
D

A: Lenka ist 12 und kommt aus Prešov.

B: Lenka spielt 12 und ist aus Prešov.

C: Lenka bist 12 und komme aus Prešov.

D: Lenka ist 12 and kommst Prešov.

Úloha č. 3

V ktorej vete je porušený slovosled oznamovacej vety. (zlý slovosled je správna odpoveď)

A
B
C
D

A: Das Fahrrad ist cool.

B: Ich spiele Beach-Volleyball.

C: Die Mutter singt gern.

D: Gitarre er spielt und singt.


Úloha č. 4

2. osoba jednotného čísla od slovesa singen (spievať) je:

A
B
C
D

A: du singst

B: du singt

C: er singt

D: ich singst

Úloha č. 5

Pri tzv. W-Fragen (otázkach, ktoré začínajú opytovacím zámenom na W-) stojí toto opytovacie zámeno na

A
B
C
D

A: na konci vety

B: ani jedna možnosť nie je správna

C: prvom mieste

D: druhom mieste

Úloha č. 6

Ako by ste preložili vety do slovenského jazyka? - Spielen wir heute Hockey zusammen? - Keine Lust.

A
B
C
D

A: - Zahráme si dnes hokej? - Nemám náladu.

B: - Zahráme si večer hokej? - Nie, zajtra.

C: - Zahráme si dnes hokej? - Áno, určite.

D: - Prihlásime sa na hokej? - Áno, súhlasím.


Úloha č. 7

Ktorá odpoveď sa hodí na otázku: - Was spielst du gern?-

A
B
C
D

A: Ich spielen Basketball gern.

B: Ich spiele Tennis gern.

C: Wir spielet Saxofon gern.

D: Sie spielt singen gern.

Úloha č. 8

Vyber vhodnú možnosť na doplnenie do vety: - Wer ........... der Junge?-

A
B
C
D

A: bist

B: ist

C: kommt

D: heisst

Úloha č. 9

Slovíčko "Jahreszeiten" prečítame:

A
B
C
D

A: jérescajtn

B: jáhrcajten

C: járescajtn

D: jáhresceiten


Úloha č. 10

Nájdi správny výsledok: 20 - 9 =

A
B
C
D

A: ist achtzehn

B: ist zehn

C: ist elf

D: ist eins