Úloha č. 1

V ktorej z možností sú iba pomnožné podstatné mená mužského rodu?

A
B
C
D

A: dostihy, Topoľčany, okuliare

B: ústa, hrable, kúpele

C: kliešte, vidly, sane

D: Kraľovany, kachle, nohavice

Úloha č. 2

Vyber vetu, v ktorej je všeobecné podst. meno žen. rodu v singulári, N, vzor dlaň:

A
B
C
D

A: Otcova predpoveď počasia sa dnes nevyplnila.

B: Tvoja obuv do hôr je nevhodná.

C: Pripravili sme reportáž o ceste do Francúzska.

D: V sobotu navštívime maminu neter v Nitre.

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú obe slovesá v nedokonavom vide:

A
B
C
D

A: plakal, strácať

B: tvrdil, pretlačil

C: ujsť, chytal

D: dokázala, potešil


Úloha č. 4

Ktoré z uvedených tvrdení je správne?

A
B
C
D

A: podstatné meno hokejisti skloňujeme podľa vzoru hrdina

B: podstatné meno švagor skloňujeme podľa vzoru chlap

C: podstatné mená holub a sumec skloňujeme podľa vzorov dub

D: cudzie slová na –um sa skloňujú podľa vzorov mesto a srdce

Úloha č. 5

V ktorej z možností je veta, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové?

A
B
C
D

A: Žiaci ráno prichádzajú do školy.

B: Asi sa v ňom ozvalo svedomie.

C: Kvapky dažďa padajú na hlávky kvetov.

D: Podvečer nôtila smutnú pesničku.

Úloha č. 6

Označ vetu, v ktorej sa všetky prídavné mená neskloňujú podľa jedného vzoru:

A
B
C
D

A: Susedkino vykrikovanie zrazu umlčalo Evino rozprávanie.

B: Riaditeľ tejto strednej školy je najlepší zo všetkých.

C: Prísny otcov pohľad zmrazil naše odvážne reči.

D: Hracie automaty sú čoraz nebezpečnejšie.


Úloha č. 7

Slová skóre, alibi, madame, lady, kiwi sú všetky:

A
B
C
D

A: pomnožné

B: nesklonné

C: abstraktné

D: stredného rodu

Úloha č. 8

Označ variant, v ktorom sú všetky príd. mená vzťahové, vzor cudzí:

A
B
C
D

A: horúci vzduch, krajší dom, líščí chvost

B: sobotňajšia prehra, lipový kvet, slepačí vývar

C: baliaci papier, zajtrajšia písomka, padací most

D: nočný stolík, svieži vzduch, dramatický záver

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky zámená rovnakého druhu?

A
B
C
D

A: všade, vždy, nik

B: tamten, čosi, toto

C: koľký, niektorý, svoj

D: o nich, s tvojím, s tebou


Úloha č. 10

Podčiarknuté zámeno vo vete spĺňa nasledovné kategórie: .„Iba jedna slza jej vypadla z oka.“

A
B
C
D

A: osobné základné, žen.r., jed.č., A

B: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., A

C: osobné základné, žen.r., jed.č., D

D: osobné privlastňovacie, žen.r., jed.č., D

Úloha č. 11

V ktorej z možností nie sú všetky číslovky jedného druhu?

A
B
C
D

A: storaký, dvojaký, mnohoraký

B: tretí, druhý, siedmy

C: pätoro, viacero, mnohokrát

D: päťnásobný, jeden raz, veľakrát

Úloha č. 12

Označ pravopisne správny tvar:

A
B
C
D

A: kniha so stodvadsaťjedna stranami

B: priatelia zo siedmych krajín

C: voz ťahaný dvomi koňmi

D: tri krát opakovaný jav


Úloha č. 13

Označ vetu s neplnovýznamovým slovesom:

A
B
C
D

A: V Martine je Matica slovenská.

B: Máme nové auto.

C: Pri včerajšom filme sme sa išli popučiť od smiechu.

D: V škole máme veľkú zbierku motýľov.

Úloha č. 14

V ktorej vete je sloveso v podmieňovacom spôsobe , min. čase, pluráli, 3. os.?

A
B
C
D

A: Boli by sme spokojní aj s daným stavom.

B: Boli by mu radi pomohli, keby chcel.

C: Pospevujúc si rezkú melódiu kráčali ulicou.

D: Prišli by dnes na koncert.

Úloha č. 15

Ktorý neohybný slovný druh chýba v uvedenej vete? Hej, vari si včera nezbadal na jeho tvári slabý úsmev?

A
B
C
D

A: príslovka

B: častica

C: predložka

D: spojka


Úloha č. 16

V ktorej vete sa nenachádza častica?

A
B
C
D

A: Žiaľ ma moril celé mesiace.

B: Žiaľ, tento cieľ sa nám nepodarilo splniť.

C: Večer, ten inšpiroval len zamilovaných.

D: Dnes večer hádam pôjdeme do kina.

Úloha č. 17

V ktorej z uvedených viet sa nachádza predložka?

A
B
C
D

A: Má vraj tridsať rokov.

B: Nepočúvaj ho, hovorí to len naoko.

C: Okolo domu zasadil veľa nových stromov.

D: Vybehol hore ako nič.

Úloha č. 18

Ktorý tvar prídavného mena v slovnom spojení je správny?

A
B
C
D

A: otcove dieťa

B: mačkino máďa

C: o sokoliom oku

D: Jankine prianie


Úloha č. 19

Ktorý neurčitý slovesný tvar nájdete vo vete: Pradúca mačka sa lenivo natiahla.

A
B
C
D

A: slovesné podstatné meno

B: trpné príčastie

C: prechodník

D: činné príčastie prítomné

Úloha č. 20

V ktorej vete je ukazovacie zámeno?

A
B
C
D

A: Všade sa ozýval hlučný spev.

B: Poslal tam svojho brata,

C: V ten istý večer videl aj jeho sestru.

D: Niektorí sa nemôžu rozhodnúť.