Úloha č. 1

Ak cievkou prechádza elektrický prúd, cievka sa stane

A
B
C
D

A: ističom

B: elektromagnetom

C: magnetom

D: poistkou

Úloha č. 2

Smer elektrického prúdu v obvode je

A
B
C
D

A: od južného pólu zdroja k severnému pólu

B: od záporného pólu zdroja ku kladnému pólu

C: od severného pólu zdroja k južnému pólu

D: od kladného pólu zdroja k zápornému pólu

Úloha č. 3

Rovnorodé magnetické pole sa nachádza

A
B
C
D

A: v okolí južného pólu

B: v okolí cievky

C: v dutine cievky

D: v okolí severného pólu


Úloha č. 4

Indukčné čiary rovnorodého magnetického poľa sú

A
B
C
D

A: rovnobežky smerujúce od S pólu k N pólu

B: rovnobežky smerujúce od N pólu k S pólu

C: rovnobežky smerujúce od + pólu k - pólu

D: rovnobežky smerujúce od - pólu k + pólu

Úloha č. 5

V dutine cievky je magnetická sila

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: so vzdialenosťou sa zmenšuje

C: v každom mieste rôzna

D: v každom mieste rovnaká

Úloha č. 6

Základnou jednotku elektrického príkonu je

A
B
C
D

A: watt

B: watt . sekunda

C: kWh

D: joule


Úloha č. 7

Elektrická práca má fyzikálnu značku

A
B
C
D

A: P

B: W

C: F

D: EP

Úloha č. 8

V okolí vodiča ktorým tečie prúd vzniká pole

A
B
C
D

A: ampérovo

B: žiadne

C: akustické

D: magnetické

Úloha č. 9

Akú oceľ musíme umiestniť do cievky ak chceme vytvoriť dočasný magnet

A
B
C
D

A: magneticky tvrdú

B: umiestnime tam nekovové jadro

C: magneticky mäkkú

D: trvalo zmagnetizovanú


Úloha č. 10

Základnou jednotkou elektrickej práce je

A
B
C
D

A: Joule

B: watt

C: Newton

D: kWh

Úloha č. 11

Základnou časťou poistky je

A
B
C
D

A: bimetal

B: elektromagnet

C: tavný drôtik

D: tepelná spúšť

Úloha č. 12

Ako zameníš magnetické póly cievky s prúdom?

A
B
C
D

A: vypnutím elektrického prúdu

B: nedajú sa zameniť

C: zosilnením prúdu prechádzajúceho cievkou

D: zamenením pólov zdroja napätia


Úloha č. 13

Kde leží severný pól cievky na obrázku?

A
B
C
D

A: vpravo

B: nad cievkou

C: pod cievkou

D: vľavo

Úloha č. 14

Magnetické póly cievky s prúdom môžeme určiť aj bez magnetky pomocou:

A
B
C
D

A: Ohmovým pravidlom pravej ruky

B: Ohmovým pravidlom ľavej ruky

C: Ampérovým pravidlom pravej ruky

D: Ampérovým pravidlom ľavej ruky

Úloha č. 15

Elektrická práca sa určuje podľa vzorca

A
B
C
D

A: P = W : t

B: P = U. I

C: W = U. I

D: W = U . I . t


Úloha č. 16

Žiarovkou pri napätí 24 V prechádza prúd 125 mA. Aký je príkon žiarovky?

A
B
C
D

A: 3 W

B: 3000 W

C: 3 J

D: 192 W

Úloha č. 17

Rezistor je zapojený na napätie 10 V a odoberá 30 minút prúd 0,5 A. Aké množstvo energie spotrebuje ?

A
B
C
D

A: 0,15 J

B: 150 J

C: 9000 J

D: 9000 kJ

Úloha č. 18

Na štítku variča je údaj 230 V / 1150 W. Vypočítaj veľkosť prúdu prechádzajúceho varičom.

A
B
C
D

A: 0,5 A

B: 5A

C: 264 500 A

D: 264, 5 mA


Úloha č. 19

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 300 J = 0,3 kJ

B: 5 mA = 5000 A

C: 9,2 W = 920 kW

D: 7,6 kJ = 760 J

Úloha č. 20

Materiál vyhrievacieho drôtu v tepelných spotrebičoch je

A
B
C
D

A: šamot

B: konštantán

C: wolfram, tantal

D: zliatina železa, niklu, chromu