Úloha č. 1

Ak cievkou prechádza elektrický prúd, cievka sa stane

A
B
C
D

A: elektromagnetom

B: magnetom

C: ističom

D: poistkou

Úloha č. 2

Smer elektrického prúdu v obvode je

A
B
C
D

A: od severného pólu zdroja k južnému pólu

B: od záporného pólu zdroja ku kladnému pólu

C: od južného pólu zdroja k severnému pólu

D: od kladného pólu zdroja k zápornému pólu

Úloha č. 3

Rovnorodé magnetické pole sa nachádza

A
B
C
D

A: v okolí cievky

B: v okolí južného pólu

C: v okolí severného pólu

D: v dutine cievky


Úloha č. 4

Indukčné čiary rovnorodého magnetického poľa sú

A
B
C
D

A: rovnobežky smerujúce od + pólu k - pólu

B: rovnobežky smerujúce od S pólu k N pólu

C: rovnobežky smerujúce od N pólu k S pólu

D: rovnobežky smerujúce od - pólu k + pólu

Úloha č. 5

V dutine cievky je magnetická sila

A
B
C
D

A: so vzdialenosťou sa zmenšuje

B: nedá sa určiť

C: v každom mieste rôzna

D: v každom mieste rovnaká

Úloha č. 6

Základnou jednotku elektrického príkonu je

A
B
C
D

A: kWh

B: joule

C: watt

D: watt . sekunda


Úloha č. 7

Elektrická práca má fyzikálnu značku

A
B
C
D

A: W

B: EP

C: P

D: F

Úloha č. 8

V okolí vodiča ktorým tečie prúd vzniká pole

A
B
C
D

A: akustické

B: žiadne

C: ampérovo

D: magnetické

Úloha č. 9

Akú oceľ musíme umiestniť do cievky ak chceme vytvoriť dočasný magnet

A
B
C
D

A: umiestnime tam nekovové jadro

B: magneticky mäkkú

C: trvalo zmagnetizovanú

D: magneticky tvrdú


Úloha č. 10

Základnou jednotkou elektrickej práce je

A
B
C
D

A: kWh

B: Joule

C: watt

D: Newton

Úloha č. 11

Základnou časťou poistky je

A
B
C
D

A: tepelná spúšť

B: elektromagnet

C: bimetal

D: tavný drôtik

Úloha č. 12

Ako zameníš magnetické póly cievky s prúdom?

A
B
C
D

A: vypnutím elektrického prúdu

B: zosilnením prúdu prechádzajúceho cievkou

C: nedajú sa zameniť

D: zamenením pólov zdroja napätia


Úloha č. 13

Kde leží severný pól cievky na obrázku?

A
B
C
D

A: vpravo

B: pod cievkou

C: nad cievkou

D: vľavo

Úloha č. 14

Magnetické póly cievky s prúdom môžeme určiť aj bez magnetky pomocou:

A
B
C
D

A: Ohmovým pravidlom ľavej ruky

B: Ampérovým pravidlom pravej ruky

C: Ohmovým pravidlom pravej ruky

D: Ampérovým pravidlom ľavej ruky

Úloha č. 15

Elektrická práca sa určuje podľa vzorca

A
B
C
D

A: W = U . I . t

B: P = U. I

C: W = U. I

D: P = W : t


Úloha č. 16

Žiarovkou pri napätí 24 V prechádza prúd 125 mA. Aký je príkon žiarovky?

A
B
C
D

A: 192 W

B: 3 J

C: 3000 W

D: 3 W

Úloha č. 17

Rezistor je zapojený na napätie 10 V a odoberá 30 minút prúd 0,5 A. Aké množstvo energie spotrebuje ?

A
B
C
D

A: 150 J

B: 0,15 J

C: 9000 kJ

D: 9000 J

Úloha č. 18

Na štítku variča je údaj 230 V / 1150 W. Vypočítaj veľkosť prúdu prechádzajúceho varičom.

A
B
C
D

A: 264 500 A

B: 264, 5 mA

C: 0,5 A

D: 5A


Úloha č. 19

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 7,6 kJ = 760 J

B: 300 J = 0,3 kJ

C: 9,2 W = 920 kW

D: 5 mA = 5000 A

Úloha č. 20

Materiál vyhrievacieho drôtu v tepelných spotrebičoch je

A
B
C
D

A: wolfram, tantal

B: konštantán

C: zliatina železa, niklu, chromu

D: šamot