Úloha č. 1

Správne zapíš nasledujúcu odmocninu: základ odmocniny je 3 a stupeň odmocnenia je 2.

A
B
C
D

A: √2

B: ∛2

C: √3

D: ani jedna z uvedených možností

Úloha č. 2

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: – 3

C: 3

D: neexistuje

Úloha č. 3

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: – 5

B: neexistuje

C: ani jedna z uvedených možností

D: 5


Úloha č. 4

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: 12

B: ani jedna z uvedených možností

C: 1200

D: 120

Úloha č. 5

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 100/81

B: ani jedna z uvedených možností

C: 10/9

D: 100/9

Úloha č. 6

Spmäti vypočítaj tretiu odmocninu z 0,064.

A
B
C
D

A: 0,4

B: 0,8

C: 0,04

D: ani jedna z uvedených možností


Úloha č. 7

Vypočítaj

A
B
C
D

A: 204

B: 24

C: ani jedna z uvedených možností

D: 294

Úloha č. 8

Záhradu, ktorá má tvar štvorca chceme oplotiť pletivom, ktoré stojí 3€/m. Záhrada zaberá plochu 2 500 m^2. Koľko bude stáť pletivo?

A
B
C
D

A: 50 €

B: 600 €

C: 200 €

D: ani jedna z uvedených možností

Úloha č. 9

Objem kocky je 216 cm^3, aký je jej povrch? Odpoveď uveďte v cm^2.

A
B
C
D

A: 216

B: 36

C: 6

D: ani jedna z uvedených možností