Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: pieskovcom, ílovcom

B: dioritom, ílovcom

C: riolitom, pieskovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: sklonom reliéfu

B: orientáciou voči svetovej stane

C: nadmorskou výškou

D: zemepisnou šírkou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový val

B: ľadovcová dolina

C: ľadovcový kužeľ

D: ľadovcová kotol


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový val

B: lavínová moréna

C: lavínová ryha

D: lavínový kužeľ

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: bahnotok

B: závrt

C: hĺbková strž

D: plavenina

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: ronová ryha

B: riečna terasa

C: zosuv

D: skalné okno


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: hrance

C: škrap

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: skalné okno- vietor

C: závrt- gravitácia

D: niva- rieka

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: kar

B: moréna

C: koryto

D: tróg


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: plavenina

B: naplavenina

C: niva

D: terasa