Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: dioritom, ílovcom

B: pieskovcom, ílovcom

C: pieskovcom, vápencom

D: riolitom, pieskovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: zemepisnou šírkou

C: nadmorskou výškou

D: sklonom reliéfu

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová kotol

B: ľadovcový kužeľ

C: ľadovcový val

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová ryha

B: lavínová moréna

C: lavínový val

D: lavínový kužeľ

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: hĺbková strž

B: závrt

C: plavenina

D: bahnotok

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: zosuv

B: ronová ryha

C: skalné okno

D: riečna terasa


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: hrance

C: skalné okno

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: niva- rieka

C: závrt- gravitácia

D: skalné okno- vietor

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: kar

B: tróg

C: moréna

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: terasa

B: plavenina

C: niva

D: naplavenina