Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: dioritom, ílovcom

B: riolitom, pieskovcom

C: pieskovcom, vápencom

D: pieskovcom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: nadmorskou výškou

B: sklonom reliéfu

C: zemepisnou šírkou

D: orientáciou voči svetovej stane

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová dolina

B: ľadovcová kotol

C: ľadovcový val

D: ľadovcový kužeľ


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový kužeľ

B: lavínová ryha

C: lavínová moréna

D: lavínový val

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: plavenina

B: závrt

C: bahnotok

D: hĺbková strž

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: zosuv

C: riečna terasa

D: ronová ryha


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: hrance

C: škrap

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: závrt- gravitácia

C: skalné okno- vietor

D: niva- rieka

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: tróg

B: kar

C: moréna

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: plavenina

C: terasa

D: naplavenina