Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: dioritom, ílovcom

B: riolitom, pieskovcom

C: pieskovcom, ílovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: zemepisnou šírkou

C: nadmorskou výškou

D: sklonom reliéfu

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová dolina

B: ľadovcová kotol

C: ľadovcový kužeľ

D: ľadovcový val


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová moréna

B: lavínový val

C: lavínový kužeľ

D: lavínová ryha

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: plavenina

B: hĺbková strž

C: bahnotok

D: závrt

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: ronová ryha

B: zosuv

C: skalné okno

D: riečna terasa


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: skalné okno

C: spraš

D: hrance

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: skalné okno- vietor

B: kar- ľadovec

C: závrt- gravitácia

D: niva- rieka

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: kar

C: tróg

D: moréna


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: terasa

C: plavenina

D: naplavenina