Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: dioritom, ílovcom

B: riolitom, pieskovcom

C: pieskovcom, ílovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: zemepisnou šírkou

B: nadmorskou výškou

C: sklonom reliéfu

D: orientáciou voči svetovej stane

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová dolina

B: ľadovcový val

C: ľadovcový kužeľ

D: ľadovcová kotol


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový kužeľ

B: lavínová moréna

C: lavínová ryha

D: lavínový val

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: hĺbková strž

B: závrt

C: bahnotok

D: plavenina

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: riečna terasa

B: ronová ryha

C: skalné okno

D: zosuv


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: škrap

C: hrance

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: skalné okno- vietor

C: niva- rieka

D: závrt- gravitácia

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: kar

C: tróg

D: moréna


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: terasa

B: plavenina

C: naplavenina

D: niva