Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: pieskovcom, ílovcom

C: pieskovcom, vápencom

D: dioritom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: zemepisnou šírkou

C: sklonom reliéfu

D: nadmorskou výškou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová dolina

B: ľadovcový val

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcový kužeľ


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová ryha

B: lavínová moréna

C: lavínový kužeľ

D: lavínový val

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: plavenina

B: bahnotok

C: hĺbková strž

D: závrt

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: ronová ryha

C: zosuv

D: riečna terasa


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: hrance

B: škrap

C: skalné okno

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: závrt- gravitácia

B: kar- ľadovec

C: niva- rieka

D: skalné okno- vietor

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: moréna

B: koryto

C: kar

D: tróg


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: terasa

B: plavenina

C: naplavenina

D: niva