Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: dioritom, ílovcom

B: riolitom, pieskovcom

C: pieskovcom, ílovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: nadmorskou výškou

B: zemepisnou šírkou

C: orientáciou voči svetovej stane

D: sklonom reliéfu

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový kužeľ

B: ľadovcový val

C: ľadovcová dolina

D: ľadovcová kotol


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový kužeľ

B: lavínový val

C: lavínová moréna

D: lavínová ryha

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: plavenina

B: hĺbková strž

C: závrt

D: bahnotok

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: zosuv

B: ronová ryha

C: skalné okno

D: riečna terasa


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: skalné okno

C: hrance

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: závrt- gravitácia

B: skalné okno- vietor

C: kar- ľadovec

D: niva- rieka

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: kar

C: tróg

D: moréna


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: terasa

B: naplavenina

C: niva

D: plavenina