Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: pieskovcom, vápencom

C: dioritom, ílovcom

D: pieskovcom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: zemepisnou šírkou

B: orientáciou voči svetovej stane

C: nadmorskou výškou

D: sklonom reliéfu

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový val

B: ľadovcový kužeľ

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová moréna

B: lavínový val

C: lavínový kužeľ

D: lavínová ryha

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: závrt

B: bahnotok

C: plavenina

D: hĺbková strž

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: zosuv

C: riečna terasa

D: ronová ryha


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: spraš

C: hrance

D: škrap

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: niva- rieka

B: kar- ľadovec

C: závrt- gravitácia

D: skalné okno- vietor

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: moréna

C: tróg

D: kar


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: plavenina

B: terasa

C: niva

D: naplavenina