Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: pieskovcom, vápencom

C: pieskovcom, ílovcom

D: dioritom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: sklonom reliéfu

C: zemepisnou šírkou

D: nadmorskou výškou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový val

B: ľadovcový kužeľ

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová moréna

B: lavínový kužeľ

C: lavínová ryha

D: lavínový val

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: závrt

B: hĺbková strž

C: plavenina

D: bahnotok

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: zosuv

B: riečna terasa

C: skalné okno

D: ronová ryha


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: hrance

C: spraš

D: skalné okno

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: skalné okno- vietor

C: niva- rieka

D: závrt- gravitácia

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: kar

B: moréna

C: tróg

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: naplavenina

B: terasa

C: plavenina

D: niva