Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: dioritom, ílovcom

C: pieskovcom, ílovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: sklonom reliéfu

B: orientáciou voči svetovej stane

C: nadmorskou výškou

D: zemepisnou šírkou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový val

B: ľadovcová dolina

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcový kužeľ


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová ryha

B: lavínová moréna

C: lavínový val

D: lavínový kužeľ

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: hĺbková strž

B: plavenina

C: bahnotok

D: závrt

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: ronová ryha

C: riečna terasa

D: zosuv


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: škrap

C: hrance

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: skalné okno- vietor

B: kar- ľadovec

C: závrt- gravitácia

D: niva- rieka

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: tróg

B: moréna

C: kar

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: plavenina

B: niva

C: naplavenina

D: terasa