Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: pieskovcom, ílovcom

B: dioritom, ílovcom

C: riolitom, pieskovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: zemepisnou šírkou

C: nadmorskou výškou

D: sklonom reliéfu

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový val

B: ľadovcová dolina

C: ľadovcový kužeľ

D: ľadovcová kotol


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová ryha

B: lavínový kužeľ

C: lavínový val

D: lavínová moréna

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: závrt

B: bahnotok

C: plavenina

D: hĺbková strž

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: riečna terasa

B: ronová ryha

C: skalné okno

D: zosuv


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: hrance

C: škrap

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: niva- rieka

C: skalné okno- vietor

D: závrt- gravitácia

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: kar

C: tróg

D: moréna


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: naplavenina

B: terasa

C: niva

D: plavenina