Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: pieskovcom, vápencom

B: dioritom, ílovcom

C: riolitom, pieskovcom

D: pieskovcom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: zemepisnou šírkou

C: sklonom reliéfu

D: nadmorskou výškou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová kotol

B: ľadovcový val

C: ľadovcový kužeľ

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový val

B: lavínová ryha

C: lavínová moréna

D: lavínový kužeľ

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: hĺbková strž

B: bahnotok

C: plavenina

D: závrt

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: ronová ryha

B: riečna terasa

C: skalné okno

D: zosuv


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: spraš

C: hrance

D: skalné okno

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: niva- rieka

B: kar- ľadovec

C: skalné okno- vietor

D: závrt- gravitácia

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: kar

B: tróg

C: moréna

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: naplavenina

C: terasa

D: plavenina