Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: dioritom, ílovcom

B: pieskovcom, vápencom

C: riolitom, pieskovcom

D: pieskovcom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: sklonom reliéfu

B: nadmorskou výškou

C: zemepisnou šírkou

D: orientáciou voči svetovej stane

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový kužeľ

B: ľadovcová kotol

C: ľadovcová dolina

D: ľadovcový val


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová moréna

B: lavínový kužeľ

C: lavínová ryha

D: lavínový val

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: bahnotok

B: hĺbková strž

C: závrt

D: plavenina

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: ronová ryha

B: skalné okno

C: riečna terasa

D: zosuv


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: hrance

B: spraš

C: skalné okno

D: škrap

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: závrt- gravitácia

B: niva- rieka

C: skalné okno- vietor

D: kar- ľadovec

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: kar

B: moréna

C: koryto

D: tróg


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: plavenina

B: naplavenina

C: terasa

D: niva