Zdieľané písomky

V tejto sekcii nájdete písomky, ktoré zverejnili používatelia portálu Pisomka.sk.

Názov písomkyKategória

Výmena tepla, premeny skupenstva a meteorológia

slovenský jazyk

Výmena tepla, premeny skupenstva a meteorológia

fyzika

Od Dunaja po Hornád

nezaradená

HA viemeto slabé slovesá - prítomný čas

nezaradená

Hlavné mestá a delenie.....

geografia a vlastiveda

Geografia mojko

geografia a vlastiveda

Kurzy 1

geografia a vlastiveda

Skuska

fyzika

SJL9_ Vedecko-fantastická literatúra

slovenský jazyk

Super duper test

telesná výchova a šport

Geo Test

geografia a vlastiveda

Opakovanie: podst. mená, príd. mená, zámená, číslovky

nezaradená

Hranol KP I.časť

matematika a geometria

Písomka o faktoch Zš Komenského školy

nezaradená

História našej školy písomka

nezaradená

ZŠ Komenského Svit

nezaradená

O webstránke

nezaradená

Písomka z web stránky

nezaradená

Polročný test 9. ročník

nezaradená

Vzory - MR

slovenský jazyk

Opakovanie: podst. mená, príd. mená, zámená, číslovky

slovenský jazyk

OBN 7. ročník

dejepis a spoločenské vedy

OBN 9. ročník

dejepis a spoločenské vedy

OBN II 8. ročník

dejepis a spoločenské vedy

OBN I 8. ročník

dejepis a spoločenské vedy

Hlavné mestá Európy

geografia a vlastiveda

INF lekcia č.1

informatika a IT

Lit - 6. ročník

slovenský jazyk

Písomka . 5.B

dejepis a spoločenské vedy

Priame a nepriame pomenovania, odvodzovanie slov

slovenský jazyk

PORADIE POČTOVÝCH OPERÁCIÍ (5.ročník)

matematika a geometria

Ochorenia tráviaceho systému

biológia a príroda

ROVNICE (5.ročník)

matematika a geometria

Príklady + a -

matematika a geometria

Prídavné mená, 4. ročník ZŠ

slovenský jazyk

III.MAS - ZKC - neurológia

biológia a príroda

Typy krajín a podnebných pásiem Afriky

geografia a vlastiveda

II. FL - Obj. a subj. príznaky - dupl.

biológia a príroda

III.MAS _ ZKC - DM

biológia a príroda

SLOVESÁ

slovenský jazyk

Poškodenia TS

biológia a príroda

Prídavné mená

slovenský jazyk

Svaly človeka

biológia a príroda

The skydiver

cudzie jazyky

CITIES

cudzie jazyky

PROJECT 3 - 3A/3B

cudzie jazyky

Super! 2 - 28.L. W

cudzie jazyky

PROJECT 2 - 3A - to be

cudzie jazyky

PROJECT 5 - UNIT 3A

cudzie jazyky

Svaly človeka

biológia a príroda

Opakovanie 9.B

biológia a príroda

Project Explore 1 - unit 2B

cudzie jazyky

Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l

slovenský jazyk

Oporná sústava

biológia a príroda

Obyvateľstvo a sídla Slovenska

geografia a vlastiveda

Číslovky

slovenský jazyk

Operačný systém

informatika a IT

Komplexné čísla 2

matematika a geometria

Testík ( 5. ročník ZŠ)

matematika a geometria

Výrazy číselné

informatika a IT

Delenie-päťminútovka č.1 (3. ročník ZŠ)

matematika a geometria

Malá násobilka-päťminútovka č.1(3.ročník ZŠ)

matematika a geometria

Dejepis 5-opakovanie: Historické pramene

dejepis a spoločenské vedy

Časovanie slovies(4.ročník ZŠ)

slovenský jazyk

Písomka 2

cudzie jazyky

Výrazy, rovnice

matematika a geometria

Objem, dĺžka, hmotnosť

fyzika

Pytagorova veta C

matematika a geometria

Test - príprava k Testovaniu 9

slovenský jazyk

Pytagorova veta A

matematika a geometria

minulý čas

cudzie jazyky

Uhly - test

matematika a geometria

Objavovanie Zeme a vesmíru

geografia a vlastiveda

Eine Postkarte aus Köln (Starke und schwache Verben 1)

cudzie jazyky

Horehronie

geografia a vlastiveda

Premenná, výraz, rovnica

matematika a geometria

Obohacovanie slovnej zásoby

slovenský jazyk

Výrazy

matematika a geometria

ANJ- zdravie,symptómy

cudzie jazyky

Výrazy číselné

matematika a geometria

EKONOMIKA - opakovanie

ekonomika

Ekonomika - všeobecne

ekonomika

Prvá svetová vojna

dejepis a spoločenské vedy

Poloha SR, geológia a geomorfológia 2023 III.A

nezaradená

Informatika - 4.ročník- 1.test

informatika a IT

R,N lineárne, s neznámou v menovateli,v súčinovom, podielovom tvare, kvadratické

matematika a geometria

Literatúra - 9. ročník - dráma

slovenský jazyk

Literatúra - 8. ročník opakovanie - denník

slovenský jazyk

Opakovanie

slovenský jazyk

Štvoruholníky, mnohouholníky

matematika a geometria

Morfológia

slovenský jazyk

stupňovanie prídavných mien

cudzie jazyky

Termochémia - dupl.

chémia

Teplo - opakovanie B

fyzika

Teplo - opakovanie

fyzika

Spravanie sa telies.Hustota

fyzika

Ländernamen 2 Sätze

cudzie jazyky

DRÁMA - pojmy

slovenský jazyk

Doby kovov

dejepis a spoločenské vedy

Mestá SR

geografia a vlastiveda

Izoméria, uhľovodíky

chémia

Present Simple vs Present Continuous

cudzie jazyky

TC Podobnosť

matematika a geometria

TC Kruh, kružnica

matematika a geometria

Opakovanie- slovné druhy 1

slovenský jazyk

Dejepis 5.A - Človek v premenách času a priestoru

dejepis a spoločenské vedy

Pomer

matematika a geometria

Dynamika trhu2/ A piac dinamikája2

ekonomika

Skateboarding

telesná výchova a šport

Literatúra - 8. ročník - Próza

slovenský jazyk

K-pop

cudzie jazyky

Literatúra - 9. ročník - epika, epické žánre

slovenský jazyk

Pamäť ľudstva, prvé písmo

dejepis a spoločenské vedy

Vodné živočíchy

biológia a príroda

INTERNET

informatika a IT

Georeliéf SR, 2022 3. D

geografia a vlastiveda

Podobnosť trojuholníkov, mierka mapy a plánu

matematika a geometria

MATEMATIKA - objemy a povrchy telies, štatistika, pravdepodobnosť.

matematika a geometria

Od Dunaja po Hornád

geografia a vlastiveda

pohyby a rýchlosť

fyzika

Future, zero conditional

cudzie jazyky

Vlastiveda - opakovanie

geografia a vlastiveda

Geometrická postupnosť, rad, zložené úrokovanie

matematika a geometria

Inflácia

ekonomika

Opakovanie: Podstatné mená, prídavné mená, zámená

slovenský jazyk

6. B - opakovanie NEJ

cudzie jazyky

Rovnice kvadratické, s neznámou v menovateli s parametrom, Cramerovo pravidlo,determinanty.

matematika a geometria

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIEN

slovenský jazyk

Vzory podstatných mien - 5. ročník

slovenský jazyk

Dynamika trhu/ A piac dinamikája

ekonomika

Hydroxidy

chémia

mag.pole, praca, prikon

fyzika

4. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročník

slovenský jazyk

Teplo

fyzika

Hustota

fyzika

PRAVEK - Doba kamenná

dejepis a spoločenské vedy

Hyperbola a parabola

matematika a geometria

Čo vieš

matematika a geometria

Účtovné doklady a záznamy

ekonomika

Podstatné mená - opakovanie

slovenský jazyk

Základné číslovky - skúšobný test

slovenský jazyk

Podstatné mená ženského rodu - opakovanie (skúšobný test bez známky)

slovenský jazyk

Severná Európa 2020 -3.L

geografia a vlastiveda

Severná Európa 2020 -2D

geografia a vlastiveda

Premenná, výraz, rovnica

matematika a geometria

Objem kvádra a kocky

matematika a geometria

Bratislavský a Trnavský kraj

geografia a vlastiveda

F3 - Vlnenie 2

fyzika

Hospodárenie v NO skupina C

ekonomika

HEVIER 1

slovenský jazyk

Premena jednotiek dĺžky

matematika a geometria

Aritmetický priemer

matematika a geometria

Poradie matematických operácií

matematika a geometria

Premena jednotiek objemu

matematika a geometria

Kružnica, kruh, obvod

matematika a geometria

F3 - Vlnenie 1

fyzika

Ľ. Štúr

dejepis a spoločenské vedy

Začiatok novoveku

dejepis a spoločenské vedy

Priame a nepriame pomenovania, odvodzovanie slov

slovenský jazyk

Zámená 9. ročník

slovenský jazyk

Internet a bezpečnosť na internete

informatika a IT

Otestuj sa

dejepis a spoločenské vedy

2. svetová vojna

dejepis a spoločenské vedy

airsoft - písomka

telesná výchova a šport

Psy :))))

biológia a príroda

Lietadla

dejepis a spoločenské vedy

Pravdepodobnosť - celá 13.12.23

matematika a geometria

Prednáška kyseliny Test:B

chémia

Prednáška kyseliny Test:A

chémia

Chameleóny

biológia a príroda

Medzivojnová Európa

dejepis a spoločenské vedy

Nórsko, Dánsko, Švédsko

geografia a vlastiveda

Obyvateľstvo Ázie, JZ Ázia

geografia a vlastiveda

MAKE and DO

cudzie jazyky

ČLOVEK

biológia a príroda

LICHOBEŽNÍK

matematika a geometria

ROVNOBEŽNÍKY

matematika a geometria

Min. čas jednoduchý/priebehový

cudzie jazyky

Významné prvky trojuholníka

matematika a geometria

Druhá a tretia mocnina_IT Akadémia

matematika a geometria

Druhá a tretia odmocnina_IT Akadémia

matematika a geometria

Fyzika 7.r -Teplota, čas, vyparovanie, var

fyzika

Vlastiveda - koncoročná písomka

geografia a vlastiveda

Hallo!

cudzie jazyky

Informatika s Kibim

informatika a IT

TRUE OR FALSE

cudzie jazyky

Subtrópy

geografia a vlastiveda

Informatika 4. ročník

informatika a IT

Percentá 1

matematika a geometria

NEJ A1 WIR 1 Modul 2

cudzie jazyky

Algoritmizácia v jazyku Scratch

informatika a IT

Test z anglického jazyka - zvieratá

cudzie jazyky

FYZIKA 6. Vlastnosti kvapalín a plynov

fyzika

FYZIKA 7. Vyparovanie

fyzika

Poloha SR, geológia a geomorfológia 2023 III.C

geografia a vlastiveda

NEJ A1 WIR 1 Modul 2/L1 Was ist das? Wohnen-Haus-obrázky

cudzie jazyky

NEJ A1 WIR 1 Modul 2/L1 Was ist das? Wohnen -nábytok-obrázky

cudzie jazyky

NEJ A1 WIR 1 Modul 2/L1 Was ist das? Wohnen-nábytok

cudzie jazyky

Celé čísla - poradie počtových výkonov A

matematika a geometria

Násobenie

matematika a geometria

Hydroxidy - vzorce

chémia

Kyseliny - vzorce

chémia

Oxidy - vzorce

chémia

Značky chemických prvkov

chémia

Rovnice a nerovnice kvadratické a s absolútnou hodnotou

matematika a geometria

Mocniny 1

matematika a geometria

Látky a telesá, vlastnosti

fyzika

FYZ 6. Látky a telesá

fyzika

ZLOMKY OPAKOVANIE

matematika a geometria

NEJ A1 WIR 1 Modul 1

cudzie jazyky

Informatika

informatika a IT

Výstupný test - opakovanie, 8. rocnik

matematika a geometria

Celé čísla - sčítanie a odčítanie - B

matematika a geometria

End of the year test - PDA

biológia a príroda

Kužeľosečka a priamka

matematika a geometria

Geografia Afriky a Ameriky

geografia a vlastiveda

Matematika 6.roč.

matematika a geometria

Súvetia 8.ročník

slovenský jazyk

7r U2

cudzie jazyky

stupňovanie prídavných mien

cudzie jazyky

Abeceda

slovenský jazyk

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIEN

slovenský jazyk

Vybrané slová po b, m. p

slovenský jazyk

Kužeľosečky

matematika a geometria

predprítomný čas

cudzie jazyky

Vesmír

biológia a príroda

Obehová sústava

biológia a príroda

Podstatné mená stredného rodu

slovenský jazyk

pedosféra a SR 2020

geografia a vlastiveda

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIEN

slovenský jazyk

Priame a nepriame pomenovania - 8. roč.

slovenský jazyk

Ako pretvárame krajinu VLA 4.roč.

geografia a vlastiveda

Moderný slovenský národ - 3 fázy

dejepis a spoločenské vedy

minulý čas

cudzie jazyky

Číslovky

slovenský jazyk

Právne minimum I - 8. ročník

dejepis a spoločenské vedy

Číslovky

slovenský jazyk

Vzory podstatných mien - 5. ročník

slovenský jazyk

Dominanty miest

geografia a vlastiveda

Štvorciferné čísla- 3. ročník SPRÁVNE ĆÍSLO

matematika a geometria

Práca s číslami v obore do 10 000 - cifry 3.ročník

matematika a geometria

Štvorciferné čísla - práca s eurami

matematika a geometria

5. opakovanie VS po B, M, P 3.ročník

slovenský jazyk

4. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročník

slovenský jazyk

3. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročník

slovenský jazyk

2. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročník

slovenský jazyk

1.Opakovanie VS po B. M, P 3.ročník

slovenský jazyk

Vybrané slová po b, m. p 4. ročník

slovenský jazyk

Španielčina - slovesá

cudzie jazyky

Počítačová grafika

informatika a IT

Hlohovec

geografia a vlastiveda

anglictina past simple

cudzie jazyky

rozcvička can/can´t

cudzie jazyky

rozcvička prítomné časy

cudzie jazyky

rozcvička osobné a privlastňovacie zámená

cudzie jazyky

rozcvička predložky času

cudzie jazyky

rozcvička predmetové zámená

cudzie jazyky

MS ACCESS 2010

informatika a IT

Mestá a dediny

geografia a vlastiveda

Výrazy - zápis

matematika a geometria

Človek ako súčasť prírody PDA 4.roč.

biológia a príroda

Výraz s premennou

matematika a geometria

Výrazy číselné

matematika a geometria

Izbové rastliny - názvy

biológia a príroda

Vybrané slová po R - doplň i, í, y, ý

slovenský jazyk

Vybrané slová po R - vyber správny význam

slovenský jazyk

Vybrané slová po R - vyber správny význam

slovenský jazyk

Vybrané slová po R - vyber správny význam

slovenský jazyk

ZLOMKY OPAKOVANIE

matematika a geometria

Celé čísla - sčítanie a odčítanie - B

matematika a geometria

Vybrané slová po b, m. p

slovenský jazyk

Celé čísla - sčítanie a odčítanie - A

matematika a geometria

Celé čísla (úvod) B

matematika a geometria

Celé čísla (úvod) A

matematika a geometria

Angličtina- začiatočníci

cudzie jazyky

Veci okolo nás - PDA 4.roč.

fyzika

Rodinka do 10

matematika a geometria

Geografia Afriky a Ameriky

geografia a vlastiveda

Geometrická postupnosť

matematika a geometria

Postupnosti

matematika a geometria

Geografia JV a J Európy

geografia a vlastiveda

Definičný obor

matematika a geometria

Absolútna hodnota

matematika a geometria

Goniometrické funkcie

matematika a geometria

Geografia Z, S a V Európy

geografia a vlastiveda