Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

B: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

C: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

D: pomáha nám orientovať sa v čase

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z kníh, ktoré prečítali

B: z poznania, ako sa modlili

C: z predmetov, ktoré používali

D: z jazyka, ktorý používali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: archológovia

C: archeogovia

D: archelógovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

B: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

C: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

D: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: Slovenský kráľ

B: panovník celej Európy

C: kráľ Veľkomoravskej ríše

D: rozprávková postava

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 zázraky

B: 3 prúty

C: 3 synovia

D: 3 obrazy


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Uhorska

B: Ukrajiny

C: Poľska

D: Česka

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: uhorská panovníčka

B: veľkomoravská panovníčka

C: slovenská panovníčka

D: slovanská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

B: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

C: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

D: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nespisovný jazyk

B: spisovný jazyk

C: rómčina

D: nárečie

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Ľudovít Štúr

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Janko Matúška

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Janko Matúšku

C: Anton Bernolák

D: Milan Rastislav Štefánik


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: západoslovenské nárečie

B: stredoslovenské nárečie

C: žiadne

D: východoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: politik, astronóm, herec

B: pilot, jazykovedec, astronóm

C: generál armády, spisovateľ, archeológ

D: astronóm, politik, pilot

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Mária Terézia

B: Anton Bernolák

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Janko Matúška


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Európskej únie

B: Východnej únie

C: Veľkej únie

D: Svetovej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

B: zrušenie školného pre chudobné deti

C: o vznik Európskej únie

D: o vznik Československej republiky

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, prezident, hymna

B: Bratislava, vlajka, hymna

C: vlajka, znak, hymna, pečať

D: štátny znak, pečať, prezident


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: modrá biela, červená

B: červená modrá biela

C: biela, modrá, červená

D: biela, červená, modrá

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 kríže

B: 3 hviezdy

C: 3 postavy

D: 3 vrchy