Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

B: pomáha nám orientovať sa v čase

C: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

D: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z jazyka, ktorý používali

B: z predmetov, ktoré používali

C: z poznania, ako sa modlili

D: z kníh, ktoré prečítali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: archelógovia

C: archológovia

D: archeogovia

Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

B: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

C: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

D: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: kráľ Veľkomoravskej ríše

B: rozprávková postava

C: Slovenský kráľ

D: panovník celej Európy

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 synovia

B: 3 prúty

C: 3 obrazy

D: 3 zázraky

Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Poľska

B: Česka

C: Ukrajiny

D: Uhorska

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: uhorská panovníčka

B: veľkomoravská panovníčka

C: slovenská panovníčka

D: slovanská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

B: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

C: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

D: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: rómčina

B: spisovný jazyk

C: nárečie

D: nespisovný jazyk

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Janko Matúška

C: Anton Bernolák

D: Milan Rastislav Štefánik

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Ľudovít Štúr

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Janko Matúšku

Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: východoslovenské nárečie

B: žiadne

C: stredoslovenské nárečie

D: západoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: astronóm, politik, pilot

B: generál armády, spisovateľ, archeológ

C: pilot, jazykovedec, astronóm

D: politik, astronóm, herec

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Mária Terézia

D: Janko Matúška

Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Východnej únie

B: Veľkej únie

C: Svetovej únie

D: Európskej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Európskej únie

B: o vznik Československej republiky

C: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

D: zrušenie školného pre chudobné deti

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: štátny znak, pečať, prezident

B: Bratislava, vlajka, hymna

C: vlajka, znak, hymna, pečať

D: vlajka, prezident, hymna

Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: biela, červená, modrá

B: modrá biela, červená

C: biela, modrá, červená

D: červená modrá biela

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 vrchy

B: 3 hviezdy

C: 3 postavy

D: 3 kríže