Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: buy

B: brake

C: bring

D: burn

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: send

B: sing

C: sink

D: sit

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: wear

B: was

C: wore

D: be

Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: find

B: think

C: thought

D: fight

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: leaf

B: leave

C: live

D: right

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: were

B: was

C: wear

D: went

Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: wasn´t

B: not

C: did

D: didn´t

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: taked

B: take

C: took

D: see

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Got

B: Did

C: Were

D: Are

Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: wrote

B: writed

C: write

D: got

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: slept

B: didn´t sleeped.

C: sleeped

D: didn´t slept

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: break

B: brought

C: bought

D: broke

Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: herd

B: heard

C: hurt

D: hid

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: parents did

B: they did.

C: parents didn´t.

D: they didn´t

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flow

B: flight

C: flew

D: fought

Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sayed

B: said

C: sayd

D: sat

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: Yes, I did.

C: At the train station.

D: My mum.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: At the train station.

C: Yesterday.

D: Yes, I did.

Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: Yesterday.

C: At the train station.

D: My mum.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: At the train station.

C: Yesterday.

D: My mum.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Na www. projectonlinepractice.com

B: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Na TS angličtina 2 v počítači.